דלג לתוכן

פרטיות

איסוף מידע אודות משתמשים באתר
איננו אוספים מידע מזהה אודות המשתמשים באתר שלנו על ידי שימוש ברוגלות ואיננו שותלים רוגלות במחשבי המשתמשים. המידע היחיד אודותיכם הנשמר בידינו הוא מידע שמסרתם ו/או תמסרו לנו מיוזמתכם וכן מידע אודות פעולות שביצעתם באתר.

העברת פרטים אישיים לצד ג'
לעולם לא נעביר מידע מזהה אודותיכם לצד ג' אלא אם נחויב לעשות כן על פי דין, למעט היוצאים מהכלל הבאים:
אם תסכימו לכך במפורש. בכל מקרה של מחלוקת ו/או הליך ביניכם לבינינו והכל במידה שבה יהיה צורך למסור המידע לצד ג' כדי ליישב את המחלוקת ו/או ההליך המשפטי.

אבטחת מידע
אנו נוקטים באמצעים לאבטחת המידע באתר שלנו אך לא נוכל לשאת באחריות לנזק שיגרם למשתמשים באתר במקרה של פריצה למאגרי המידע שלנו.

שימוש בעוגיות
אנו עושים שימוש בעוגיות השומרות מידע על פעולות שהתבצעו בזמן הגלישה באתר, וזאת כדי לשמור על רציפות חוויית הגלישה באתר. העוגיות נשמרות במחשבך ואין להן העתקים אצלנו. תוכל/י לנקות את העוגיות בכל עת וכל מידע שנשמר בהן ימחק.

שינויים במדיניות הפרטיות
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות מפעם לפעם בלי הודעה מוקדמת. תמיד ניתן יהיה לצפות בגרסה מעודכנת של מדיניות הפרטיות באתר האינטרנט שלנו.

מנהל האתר
האתר מנוהל על ידי לוני כהן בע"מ.