דלג לתוכן

תקנון

 1. אתר חברת לוני כהן (להלן: "האתר"), הינו אתר אינטרנט המאפשר ביצוע הזמנות ספרים ברשת האינטרנט. האתר הינו בבעלות חברת "לוני כהן בע"מ".
 2. כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן: "משתתף") מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. פעולה באתר משמעה – "כל פעולת רכישת מוצר המוצע באתר".
 3. רשאי לבצע פעולה באתר מי שהינו לקוח חברת לוני כהן (להלן: "החברה"), אשר קיבל את הסכמת החברה לכך באמצעות קבלת הרשאות כניסה לאתר ונמצא בקשרים מסחריים עימה ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת.
 4. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס אימייל וסיסמא אותם קיבל מהחברה לאחר פתיחת כרטיס כלקוח והגשת פרטים אישיים. החיוב ואספקת המוצרים יבוצעו בהתאם לתנאים המופיעים בכרטיס הלקוח אשר נפתח בחברה.
 5. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים,
 6. המחירים באתר הספרים כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת במפורש. המחירים וההנחות באתר הינם לתצוגה בלבד והמחיר הקובע הינו כפי שמופיע במאגרי המידע של החברה והוא זה שקובע לצורך התחשבנות.
 7. האחריות למוצרים המפורסמים לרכישה באתר חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר ו/או שרות.
 8. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לטיבם ו/או למועד אספקתם ו/או לאופן אספקתם.
 9. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.
 10. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתף או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 11. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כח עליון, ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
 12. במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית החברה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית .
 13. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה, בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
 14. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.